Fra falsk anklage til bedrageri – Nina Sofie Gjersøyen

(Politi-)advokat Nina Sofie Gjersøyen. Ill. Kristin B. Bruun

2. mai 2016 anmeldte jeg kvinnen som forfølger meg for falske anklager, hensynsløs atferd, trusler og påvirkning av vitner. Jeg skrev: «som opplyst i telefon flytter jeg nå til en for henne ukjent adresse, og vurderer å bytte navn. Jeg orker ikke mer.»

Anmeldelsen ble registrert som «Falsk anklage, diverse». Politiet satte gjerningsdato til 01.01.2010. Saksnummer 13652760.
1. september 2016 flyttet jeg til hemmelig adresse.

Fra samme dato var jeg arbeidsløs. Da kvinnen fant ut hvor jeg jobbet og utvidet forfølgelsen til å omfatte arbeidsgiver, sa jeg opp nesten på dagen. I en svært beskjeden stilling hadde hadde jeg klart å gå under hennes «radar» i fem år. Reaksjonen da hun fikk vite hvor jeg jobbet, bekreftet at det var nødvendig.2016-05-02_bekreftelse-anmeldt-forhold-13652760_ninasofiegjersoyen

– Ikke grunnlag for å etterforske, løy Gjersøyen

Anmeldelsen ble henlagt. Politiet påsto at det ikke det var grunnlag for å etterforske saken. Det forundret meg.
Anmeldelsen inneholdt innleggene fra sjikanebloggen om meg, noen av kvinnens talløse sjikanetråder  på Facebook, og omkring 40 sider utskrift fra Twitter. Og advokatens anmeldelse for trusler, som politiet angivelig ikke hadde kapasitet til å behandle i 2015.
Politiet sier «drøyt»,  «truende», «ærekrenkende» og «ikke greit». Hvorfor skulle jeg ikke få beskyttelse?
(Kvinnen ble dømt på bakgrunn av denne anmeldelsen i 2018.)

Anmeldelse Irene Hov torpedotrusler mot Bruun
Faksimile fra advokatens anmeldelse av kvinnen januar 2015 for trusler. Henlagt av politiet: de hadde angivelig ikke «kapasitet» til å behandle de alvorlige truslene!

 

Liv og død

10. januar 2017 mistet jeg faren min. 11. januar skrev jeg til kvinnen for siste gang, etter å ha fjernet det jeg hadde skrevet av tilsvar til hennes sjkane som jeg kunne finne.

MIn far er død
«Min far er død, la oss i fred» skrev jeg 11. januar til Skedsmo-kvinnen. 17. januar anmeldte hun meg.

Kvinnen koblet inn politiinspektør Jens Elsebutangen med den følge at anmeldelsen ble tatt alvorlig.

Jeg purret på saken i juni, og fikk svar i august 2017. Statsadvokaten vedla politiadvokat Nina Sofie Gjersøyens påtegning, og jukset ble avslørt. La meg vise deg hvor langt politiet går i sine løgner – gjerne kalt «saksbehandlingsfeil«. Eller når Spesialenheten kommer inn med sin tåkelegging: «misforståelser«.

2016-04-21_politiet-pategning-statsadvokaten-irenehov-olegramstadjensen-klage-henleggelse-
Den originale påtegningen politiadvokat Nina Sofie Gjersøyen kopierte, 21.04.2016

 

Politiadvokat Nina Sofie Gjersøyens juks

Her er politiadvokat Nina Sofie Gjersøyens politi-juks:

2016-08-26_ninasofiegjersoyen-forfalsker-2016-04-21_pategning-statsadvokaten-irenehov-olegramstadjensen
Nina Sofie Gjersøyens juks i rollen som politiadvokat

Doknr.: 01,02

(Skedsmo-kvinnens navn og fødselsdato) – KLAGE OVER HENLEGGELSE

Sendes med vedlegg Oslo statsadvokatembeter, Postboks 8021 dep., 0030 OSLO, under henvisning til klage av 16. juni 2016 over henleggelse fra (mitt navn), (adresse), NESODDTANGEN

Det vises til politiets henleggelse av 2.05.2016.

Den 4.2.16 anmeldte (mitt navn) (Skedsmo-kvinnen) blant annet for forsøk på åndsverk-krenkelse.

Straffeforfølgning ble innstilt (henlagt) av Follo politidistrikt 1.4.16.

Henlagt en måned før jeg anmeldte kvinnen, og hvorfor to henleggelser? Inngikk ikke logikk i jusstudiene til (politi-)advokat Nina Sofie Gjersøyen, eller lyver hun så fælt at hun går i surr?

Se nærmere på datoene hun angir, min anmeldelse av Skedsmo-kvinnen var datert 02.05.2016, samme dag skal politiet ha henlagt anmeldelsen som de også skal ha henlagt 01.04.2016!

Klage fra (mitt navn) av 8.4.16 over henleggelsen ble mottatt ved Follo politidistrikt 11.4.16. Klagen ble sendt statsadvokaten 21.04.16.

Etter det en kan se ble henleggelsen ikke omgjort av overordnet påtalemyndighet, jf. påtaleinstruksen § 17-2.

Det vises til påtegning av 21.04.16 fra Øst politidistrikt, Ski, hvor det fremgår at politiet var av den oppfatning at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det å fakturere for siterte twitter-meldinger var straffbart.

Skulle jeg anmelde meg selv for å fakturere Skedsmo-kvinnen ikke for sitat av Twitter-meldinger, men lagring og spredning av mitt åndsverk? Politiet i Ski er virkelig ute å kjøre:

Irene Hovs åndsverktyveri- bedrageri å fakturere!
Saken som utløste dette spetakkelet

Slik undertegnede leser saken gjelder foreliggende anmeldelse i det vesentlige de samme forhold. Øst politidistrikt (Romerike) finner ikke å omgjøre henleggelsen.

Klagen ble registrert inn ved politidistrikt Øst, Lillestrøm, straks før undertegnedes ferie.

Det ble avklart med påtaleleder at klagen kunne ligge ubehandlet til jeg var tilbake på arbeid.

Mistenkte i saken er: (Kvinnen), (adresse), SKEDSMOKORSET

Mistenkte er underrettet om klagen ved tilsendt kopi av denne påtegningen, jf. straffeprosessloven § 59a fjerde ledd.

Klagen inneholder ikke slike opplysninger at en har funnet å omgjøre tidligere henleggelse. Øst politidistrikt, 26.08.2016

Nina Sofie Gjersøyen
Politiadvokat

«Det vises til politiets henleggelse av 2.05.2016.»
(Dato for min anmeldelse av kvinnen, intet er henlagt denne datoen.)

«Den 4.2.16 anmeldte (jeg)  (Skedsmo-kvinnen) blant annet for forsøk på åndsverk-krenkelse.»
Det har jeg aldri gjort. Tvert om så ble jeg anmeldt av advokat Ole Gramstad Jensen på vegne av kvinnen for bedrageri denne dagen, fordi jeg hadde fakturert henne for misbruk av mitt åndsverk.

«Straffeforfølgning ble innstilt (henlagt) av Follo politidistrikt 1.4.16. Klage fra (meg) av 8.4.16 over henleggelsen ble mottatt ved Follo politidistrikt 11.4.16.«

Hvilket er blank løgn: klagen av 8.4.16 var fra advokat Ole Gramstad Jensen på vegne av kvinnen, da politiet ikke syntes det var grunnlag for å undersøke om jeg hadde begått en straffbar handling ved å fakturere kvinnen for misbruket av mitt åndsverk.

«Klagen ble sendt statsadvokaten 21.04.16.
Etter det en kan se ble henleggelsen ikke omgjort av overordnet påtalemyndighet, jf. påtaleinstruksen§ 17-2

Her skulle statsadvokaten ha reagert: jeg har liksom anmeldt kvinnen for at jeg fakturerte henne for angivelig sitering av mine twitter-meldinger:

«Det vises til påtegning av 21.04.16 fra Øst politidistrikt, Ski, hvor det fremgår at politiet var av den oppfatning at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det å fakturere for siterte twitter-meldinger var straffbart

Tror politiet at jeg anmelder kvinnen for at jeg har fakturert henne for misbruk av mitt åndsverk? Tror statsadvokat Alvar Krafft Randa på det?

«Slik undertegnede leser saken gjelder foreliggende anmeldelse i det vesentlige de samme forhold. Øst politidistrikt(Romerike) finner ikke å omgjøre henleggelsen.
Klagen ble registrert inn ved politidistrikt Øst, Lillestrøm, straks før undertegnedes ferie. Det ble avklart med påtaleleder at klagen kunne ligge ubehandlet til jeg var tilbake på arbeid.
Mistenkte i saken er: (kvinnen), 2019 SKEDSMOKORSET»

Også her avslører Gjersøyen seg: hvorfor i all verden skulle jeg levere inn klage i Lillestrøm? Et lite fillested langt av lei – og så skulle jeg ha sendt klage dit? Jeg sender klager og anmeldelser på mail til Politi Øst, og jeg møter personlig opp på Grønland eller Sentrum politistasjon i Oslo, fordi det er fullt kaos i Ski.

Den opprinnelige påtegningen som Gjersøyen jukset med

Dok. 01, 01 sak 13495415, datert 21.04.2016

«Sendes med vedlegg Oslo statsadvokatembeter, Postboks 8021 dep., 0030 OSLO, under henvisning til klage av 08.4.16, mottatt 11.4.16.

Klager: (kvinnen), Lensmann Klevs vei (xx), (xx) SKEDSMOKORSET
Det vises til politiets henleggelse av 1.4.16 Klager ble underrettet om saksavgjørelsen ved politiets brev av 4.4.16 jfr. dok 05
Mistenkte i saken er:
Kristin Biesse Bruun, (…), 1450 NESODDTANGEN

Mistenkte er underrettet om klagen ved tilsendt kopi av denne påtegningen, jf. straffeprosessloven § 59a fjerde ledd. Klagen er således rettidig.

Klagen inneholder ikke slike opplysninger at en har funnet å omgjøre tidligere henleggelse. Politiet viser til anmeldelsen hvor også fornærmede (kvinnen), ved sin advokat Jensen, antar at fakturaene skyldes åndsverk-krenkelse ved at (kvinnen) har sitert Bruun sine twitter-meldinger. Politiet er av den oppfatning at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det å fakturere noen for dette, er straffbart. Hvorvidt sitat av twitter-meldinger gir grunnlag for fakturering, har ikke politiet tatt stilling til, ei heller ektheten av fakturaene.»

Kvinnen innrømmer ulovlig publisering av åndsverk
Kvinnen erkjente misbruk av åndsverk, og erkjente at hun måtte slette det. To måneder senere gjentok hun bragden: hun publiserte en artikkel jeg har skrevet, og ble fakturert for det. Denne krenkelsen av min enerett til å publisere mitt åndsverk, ligger fortsatt ute.

 

Hele historien om den dyre tweeten ligger her.

Oppdatert 24.06.2018

Spesialenheten: Gjersøyen misforsto

Spesialenheten for politisaker omtales på folkemunne som Spesialenheten for henleggelse av politisaker Her finner Spesialenheten opp unnskyldninger for den meget erfarne politiadvokaten. Det er ikke mulig å være så inkompetent som det Spesialenheten påstår her.

Basert på en gjennomgang av saksdokumentene og i lys av opplysningene som fremkommer i anmeldelsen, fremstår det som sannsynlig at det foreligger flere faktafeil i påtegningen 26. august 2016 fra politiadvokat Gjersøyen.

Det kan synes som om politiadvokat Gjersøyen har blandet sammen Bruuns anmeldelse av (kvinnen) i sak 13652760, med (kvinnen)s anmeldelse av Bruun i sak 13495415.

En slik feil er uheldig, men det er ikke sannsynlig at feilen representerer et straffbart forhold. Det er for øvrig ikke holdepunkter for at det er begått andre tjenestefeil som kan aktualisere straffansvar.

Spesialenheten har etter dette kommet til at det ikke foreligger rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

(…)

Saken henlegges med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

Kristin Biesse Bruun og politiadvokat Nina Sofie Gjersøyen underrettes om vedtaket.
Saken oversendes politimesteren i Øst politidistrikt og embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 19. mars 2018*

Og sånn går nå dagene i et stadig mer korrupt retts- og påtalesystem. Jeg straffeforfølges som hevn, jf. bumerangsakene.

 

 

* Sak 635/17-123 – 19.03.2018

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED PÅTEGNING I KLAGESAK MV.

Politidistrikt: Øst politidistrikt

Anmeldelsen: A anmeldte en politiadvokat for tjenestefeil i forbindelse med håndtering av en klage over en henleggelsesbeslutning. Det ble vist til at politiadvokatens påtegning ved oversendelse av klage til statsadvokaten, inneholdt flere feil.

Spesialenhetens undersøkelser: Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Rettslig grunnlag:          Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Spesialenhetens vurdering:
Selv om påtegningen sannsynligvis inneholdt flere feil, var det ikke sannsynlig at dette kunne lede til straffansvar for politiadvokaten.

Vedtak:
Saken er henlagt uten etterforsking.

Administrativ vurdering:
Saken ble oversendt til administrativ behandling, jf. påtaleinstruksen § 34 – 7 annet ledd, fordi det var uklart om feilene hadde hatt betydning for statsadvokatens klagebehandling.

(Spesialenhetens oppsummering)

 

 

5 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..